Obchodné podmienky

31.01.2013 16:11

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ  (resp. predávajúci) so spotrebiteľom. 

Predávajúci (dodávateľ) -  je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  Je to osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci) - osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Môže to byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá výrobky alebo služby užíva za iným účelom ako je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy - návrhom na kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho a samotná kúpna zmluva je uzatvorené momentom záväzného súhlasu kupujúcim s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho) . Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky - zmluvne dohodnuté podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim v kúpnej zmluve. Kupujúci súhlasí s týmito podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný v momente uzatvorenia kúpnej zmluvy. Z podmienkami má kupujúci možnosť zoznámiť sa pred uskutočnením objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami zoznámil a s nimi súhlasí.

Odstúpenie od zmluvy - kupujúci (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od jej uzatvorenia bez udania dôvodu. Tovar musí byť neporušený, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja. Pokiaľ vrátite tovar, zašlite ho poštou ako balík, nie ako dobierku.  Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu alebo vrátiť preddavok do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má predávajúci nárok účtovať si oprávnené náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

Tovar zasielajte na adresu:  Mgr. Józef Janusz Madalinski, Colway Sk, Staničná 194, 022 01 Čadca

   

    Pokiaľ sa v zmluve nedohodne inak, právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje v prípadoch uvedených v  § 12 ods. 5 zákona č.108/2000 Z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a to:

  • Poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  • Predaj tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu a predávajúci ich nemôže ovplyvniť
  • Predaj tovaru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý nemožno vrátiť, alebo rýchlo podliehajúceho skaze
  • Predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  • Predaj novín a časopisov a tlače
  • Lotérie a iné podobné hry

 

    Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo služby, alebo ju poskytla tretia osoba (úverové spoločnosti, splátkový predaj) na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky.

 

    Predaj prostredníctvom distribútora - sprostredkovateľa predaja sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti Colway a občianským zákonníkom a všeobecne platnými podmienkami na ochranu spotrebiteľa.